Testimit i Aditivëve të Betonit

  • Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shtypje/perkulje (sipas EN 196-1)
  • Koha e ngrirjes (sipas EN 196-3)
  • Konsistenca (sipas EN 196-3)
  • Ekspansioni (sipas EN 196-3)
Emërtimi i provës/ vetia e matur Fusha e matjes dhe/ose e provës Standardi / Metoda e proves Standardi / Metoda për marrjen e mostrës
Hartimi i Mix Design te betonit 800-2500 kg/m3 EN 206-1:2013+A1:2016
Matja e konsistences (slump, Koni Abrahams’s) 10-25 cm EN 12350-2:2019 BS EN 12350-1:2019
Përcaktimi i densitetit në betonin e freskët 800-2600 kg/m3 EN 12350-6:2019
Përcaktimi i rezistencës në shtypje 1-88 MPa EN 12390-3:2019 BS EN 12504-1:2019
Përcaktimi i rezistencës në përkulje 0.5-15 MPa EN 12390-5:2019 BS EN 12390-2:2019

Lista e testeve për betonin, akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit