Testimet e Betonit

  • Hartimi i recepturave për të gjitha familjet e betonit, me program bashkëkohor dhe studim statistikor konform kërkesave të projektuesit dhe standarteve;
  • Marrje mostre (beton i freskët) në kantjer dhe në vepër;
  • Ruajtja e mostrës në ambjentet e laboratorit tonë sipas kerkesave te standartit;
  • Temperatura e betonit të freskët;
  • Punueshmëria e betonit (sipas EN 12350-2);
  • Densiteti i betonit të freskët (sipas EN 12350-6);
  • Densiteti i betonit të ngurtësuar (sipas EN 12390-7);
  • Qëndrueshmëria në shtypje dhe përkulje e betonit të ngurtësuar pas
    3, 7, 14, 28 dhe 90 dite maturimi (sipas EN 12390-3).
Emërtimi i provës/ vetia e matur Fusha e matjes dhe/ose e provës Standardi / Metoda e proves Standardi / Metoda për marrjen e mostrës
Hartimi i Mix Design te betonit 800-2500 kg/m3 EN 206-1:2013+A1:2016
Matja e konsistences (slump, Koni Abrahams’s) 10-25 cm EN 12350-2:2019 BS EN 12350-1:2019
Përcaktimi i densitetit në betonin e freskët 800-2600 kg/m3 EN 12350-6:2019
Përcaktimi i rezistencës në shtypje 1-88 MPa EN 12390-3:2019 BS EN 12504-1:2019
Përcaktimi i rezistencës në përkulje 0.5-15 MPa EN 12390-5:2019 BS EN 12390-2:2019

Lista e testeve për betonin, akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit