Laboratori

Rreth Nesh

Qëllimi ynë është që t’i ofrojmë përherë klientëve dhe palëve të interesuara, aktivitete të testimit me cilësi, besueshmëri të lartë dhe profesionalizëm.

Ne synojmë që me cilësinë, paanshmërinë, konfidencialitetin, korrektesën dhe profesionalizmin në kryerjen e aktiviteteve të testimit të bëhemi partner të besueshëm në punën e përditëshme të klientëve tanë. Kjo është arritur nëpërmjet implementimit të Sistemit të Menaxhimit, i cili është konform me kërkesave të standardit SSH EN ISO 17025:2017” dhe përmirësimit të vazhdueshëm të efektivitetit të proceseve të të laboratorit.

Shërbimet e laboratorit

Laboratori “ALBA-BETON”, mbulon aktivitetet e testimit të materialeve të ndërtimit, duke siguruar vazhdimisht cilësinë dhe paanshmërinë e testimit. Fusha e aplikimit të aktivitetit tonë është:

Testimet e Betonit

Testimi i Agregateve

Testimi i Çimentos

Testimit i Aditivëve të Betonit

Konsulencës Teknike

laboratori jonë ofron shërbime të konsulencës teknike dhe dhënies së opinioneve e interpretimit të test raporteve, shërbime me karakter eksperimental dhe trajnues; shërbime specifike në fushën e ekspertizës për rastet si më poshtë:

Garancia Jone

Çertifikata e Akreditimit të laboratorit ALBA-BETON sipas ISO 17025:2017, e vlefshme deri më 10.02.2023

Personi i kontaktit 

Erjon Harizi 

Ing. Mimoza Majkaj 

Email 

e.harizi@albabeton.al 

m.majkaj@albabeton.al 

Cel: 

+355 069 20 66 354 

+355 069 20 60 049 

Pozicioni 

Administrator 

Menaxhere cilësie 

Personi i kontaktit 

Gerald Qehajaj

 

Email 

qehajajgerald@gmail.com 

 

Cel: 

+355 68 53 53 055

Pozicioni 

Quality Control