Testimi i Agregateve

  • Densiteti volumor, densiteti specifik dhe pesha specifike e agregateve (sipas EN 1097-3, EN 1097-6, EN 1097-7);
  • Shpërndarja e madhësisë së grimcës (granulometria) nga 0.075 mm-31.5 mm (sipas EN 933-1);
  • Absorbimi dhe lagështia e agregateve (sipas EN 1097-6).
Emërtimi i provës/ vetia e matur Fusha e matjes dhe/ose e provës Standardi / Metoda e proves Standardi / Metoda për marrjen e mostrës
Hartimi i Mix Design te betonit 800-2500 kg/m3 EN 206-1:2013+A1:2016
Matja e konsistences (slump, Koni Abrahams’s) 10-25 cm EN 12350-2:2019 BS EN 12350-1:2019
Përcaktimi i densitetit në betonin e freskët 800-2600 kg/m3 EN 12350-6:2019
Përcaktimi i rezistencës në shtypje 1-88 MPa EN 12390-3:2019 BS EN 12504-1:2019
Përcaktimi i rezistencës në përkulje 0.5-15 MPa EN 12390-5:2019 BS EN 12390-2:2019

Lista e testeve për betonin, akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit